Thông báo


Tuyển dụng giáo viên và nhân viên bảo vệ

Nhà trường cần tuyển dụng:

02 (hai) nhân viên bảo vệ (Liên hệ trực tiếp văn phòng nhà trường)

02 (hai) giáo viên (Xem thông báo đính kèm)

THPT Nam Hà