Tin tức


Các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 

STT

Luật/Nghị quyết

Ghi chú

1

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

2

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

3

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

7

Luật Cảnh vệ 2017

Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

8

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Thông qua vào ngày 20/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018.

9

Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi 2017

Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

10

Luật Du lịch 2017

Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

11

Luật Đường sắt 2017

Thông qua vào ngày 16/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

12

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

13

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Thông qua vào ngày 12/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

14

Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2017

Thông qua vào ngày 21/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

15

Luật Thủy lợi 2017

Thông qua vào ngày 19/6/2017 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

THPT Nam Hà