Giáo viên

THPT-NamHa  »  Thời khóa biểu  »  Giáo viên

TKB giáo viên môn Toán-Tin

STT Gi¸o viªn Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø bÈy
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Đặng Thị Mỹ Uyên   11C06 11C06   11C04           11C04 11C04 11C06                         11C06 11C06 11C04 11C04 11C04
2 Nguyễn Ngọc Huế   11C07 11C07 11C02                                     11C07 11C02 11C02 11C02 11C02 11C07 11C07 11C02
3 Lê Thị Mai Hà       12C03 12C03                 12C03 12C03                              
4 Nguyễn Vũ Khanh           12C09 12C09 12C06 12C06   12C06 12C06   12C09 12C09                              
5 Lê Thị Thu Nga   12C04 12C04                                                 12C04 12C04 12C04
6 Lê Thị Xuân Nhạn           12C07 12C07 11C03 11C09 11C09           11C03 11C09 12C07     11C03 11C03 11C09     11C09 12C07 11C03    
7 Lương Toàn Thuận       12C01 12C01                     12C01 12C01                          
8 Lại Bá Tòng                                                            
9 Nguyễn Thị Thanh Trang   12C05 12C05 11C05 11C08                     11C08 11C08 11C05     11C05 11C05 12C05 12C05 11C08     11C08 11C05 12C05
10 Nguyễn Duy Khôi       12C10 12C10                     12C10 12C10                          
11 Trần Thanh Thức       11C01 11C01           12C02 12C02 11C01 11C01                       12C02 12C02 11C01    
12 Voòng Vĩnh Sun   12C08 12C08                   12C08 12C08                               12C08
13 Nguyễn Thị Hòa       12C08 12C04 11C02   12C09 12C10 12C08           12C02 12C02 12C10     12C01 12C01 11C01 12C04 12C09 12C03 12C03 12C05 12C05  
14 Nguyễn Trường Thăng                   11C03     11C05 11C07 11C09             11C04 11C08   11C06          
ÁP DỤNG CHIỀU 11/08/2014 (HKI - L1) - Bảng chính thức
STT Gi¸o viªn Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s¸u Thø bÈy
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Đặng Thị Mỹ Uyên 10C01 10C01                                               10C01 10C01      
2 Nguyễn Ngọc Huế 10C08 10C08                             10C08 10C08                        
3 Lê Thị Mai Hà 10C07 10C07                 10C06 10C06 10C07                         10C06 10C06   10C07 10C06
4 Nguyễn Vũ Khanh                     10C09 10C09                   10C09 10C09              
5 Lê Thị Thu Nga 10C05 10C05 10C04 10C04         10C05 10C05           10C04 10C04                          
6 Lê Thị Xuân Nhạn                                                            
7 Lương Toàn Thuận                                                            
8 Lại Bá Tòng           10C09 10C06 10C05 10C07 10C10 10C11 10C11   10C10     10C09 10C05     10C08 10C08 10C06   10C07          
9 Nguyễn Thị Thanh Trang                                                            
10 Nguyễn Duy Khôi                     10C03 10C02 10C02     10C02 10C02 10C03         10C03 10C03            
11 Trần Thanh Thức                                                            
12 Voòng Vĩnh Sun     10C10 10C10                       10C11 10C11                 10C10 10C10 10C11 10C11  
13 Nguyễn Thị Hòa                                                            
14 Nguyễn Trường Thăng