Đoàn - Hội

THPT-NamHa  »  Hoạt động  »  Đoàn - Hội

Kỷ niệm 100 năm ngày Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 5.6.1911, từ bến cảng Nhà Rồng người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville với hai bàn tay trắng và khát vọng cháy bỏng tìm “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi”. Nguyễn Tất Thành đã chấp nhận làm bồi tầu lênh đênh trên sóng nước “để đi hỏi khắp bóng cờ Châu Mỹ, Châu Phi những đất tự do, những trời nô lệ” và đã rút ra kết luận là chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa.

Bến cảng Nhà rồng-nơi thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Người đã dừng chân tại Luân Đôn thủ đô nước Anh và sau đó đến Pari thủ đô nước Pháp. Chính nơi đây, Người đã đến với Luận cương của Lê nin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920 và khẳng định “Chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” trong đó có dân tộc Việt Nam. Từ năm 1921 đến năm 1930, Người ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về tổ chức và chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 03-02-1930, dưới sự chủ trì của Người tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản để thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong Cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu.

Bác Hồ trong những ngày tháng bôn ba tìm đường cứu nước.

Sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, mùa xuân năm 1941, Người về nước cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; chứng minh sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện. Tháng 12-1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chi Minh đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ngày 7-5-1954. Thắng lợi của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1954 đến năm 1975, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là: Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân ở miền Nam và Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa ở miền Bắc. Đối với Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân ở miền Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Đánh bại và làm sụp đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, đánh bại chiến chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và các cuộc tập kích bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ vào miền Bắc. Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, kết thúc 30 năm đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quốc tế và có tính chất thời đại sâu sắc, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nước ta - kỷ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Bác Hồ với thiếu nhi

Từ đó đến nay, công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Kỷ niệm 100 năm ngày ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng đúng vào dịp cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vừa thành công tốt đẹp, chúng ta càng phấn khởi, tự hào về công lao của Bác và sự vĩ đại của Đảng ta. Từ chuyến đi lịch sử đó, Người đã “tìm đường đi cho dân tộc đi theo” cho đến tận hôm nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu đó là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, càng thêm tin tưởng, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.