Tin tức


Kết quả tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM HÀ

Công nhận kết quả tuyển dụng của Hội đồng tuyển dụng trường trung học phổ thông Nam Hà kể từ ngày 11/9/2012 đối với 03 ông, bà .

STT Họ và tên thí sinh Năm sinh Trình độ
chuyên môn
Tên đơn vị
tuyển dụng
Hình thức tuyển Ngạch viên chức
được tuyển dụng
Mã ngạch Hệ số
lương
Nam Nữ X.tuyển T.Tuyển
1 Trần Thị Thúy Hạnh   1979 CN Ngữ văn THPT Nam Hà x   Giáo viên 15113 2.34
2 Lê Thị Nhung   1988 CN Sinh học THPT Nam Hà x   Giáo viên 15113 2.34
3 Trần Thị Vân Anh   1988 CN Anh văn THPT Nam Hà x   Giáo viên 15113 2.34

THPT Nam Hà