Tin tức


KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 12 (Vòng 1 ngày 19/10/2012)

STT
TenMonThi
Ho_Ten
NgaySinh
Lop
XepGiai
1
Anh
Nguyễn Ngọc Hiếu
09-11-95
12
K.khích
2
Anh
Đỗ Đăng Khoa
18-05-95
12
K.khích
3
Anh
Dư Gia Nghi
04-06-95
12
K.khích
4
Địa
Hà Nguyễn Trường Lynh
19-05-95
12
K.khích
5
Địa
Huỳnh Thị Tuyết Mai
21-09-95
12
K.khích
6
Hóa
Trần Ngọc Như Mai
04-02-95
12
K.khích
7
Đỗ Phú Thịnh
27-07-95
12
Nhì
8
Sinh
Lê Hồng Hạnh
27-09-95
12
K.khích
9
Sinh
Phạm Văn Hạnh
04-03-95
12
K.khích
10
Sinh
Nguyễn Bá Vĩnh Phúc
16-08-95
12
K.khích
11
Sử
Đặng Thiên Kim
25-12-95
12
K.khích
12
Sử
Nguyễn Cẩm Tiên
17-04-95
12
K.khích
13
Sử
Vỏ Thị Ngọc Vy
10-01-95
12
K.khích
14
Toán
Phan Văn Khải
12-09-95
12
K.khích
15
Toán
Nguyễn Quốc Thiên
26-01-95
12
K.khích
16
Văn
Lê Thúy Hà
07-02-95
12
Ba
17
Văn
Nguyễn Hoàng Minh Huy
18-08-95
12
K.khích
18
Văn
Phạm Thị Như Ngọc
06-02-95
12
K.khích
19
Văn
Hồ Thị Tiền
22-03-95
12
K.khích
20
Văn
Nguyễn Thị Minh Tuyền
02-01-95
12
Ba

THPT Nam Hà